การอบรม

     มูลนิธิก้าวไกลในเอเซียของเรา ได้จัดการอบรมไว้ 3 อย่างหลักๆด้วยใหญ่ด้วยกัน
ดังนี้

  1. การอบรมคอมพิวเตอร์
  2. การจัดอบรมทางด้านภาษา
  3. ค่ายเยาวชน
การอบรมคอมพิวเตอร
การอบรมภาษา
ค่ายเยาวชน
 

 

Copyright © 2007. SpringBoard For Asia Foundation all rights reserved