การบริการ การอบรม ข่าวและกิจกรรม ติดต่อเรา เว็บบอร์ด ลิงค์เครือข่ายเว็บพันธมิตรของเรา

กลับสู่หน้าแรก

คู่มือ ICDL

 

การอบรมคอมพิวเตอร์

ระบบทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากลไอซีดีแอล
international Computer Driving License(ICDL)

เกี่ยวกับ ICDL

      
ICDL เป็นอักษรย่อมาจากคำว่า The international Computer Driving License เป็นบริการทดสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบทดสอบ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Testing-CAT) เพื่อทดสอบวัดความสามารถ และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์จริง ให้ผลกการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ผู้รับการทดสอบจะได้ทราบผลการทดสอบ พร้อมค่าคะแนนอย่างรวดเร็ว เป็นระบบทดสอบที่ให้ความเชื่อมั่นด้านความถูกต้อง และตรงตามระบบความสามารถ

     ICDL เกิดขึ้นแล้วมากกว่า 148 ประเทศ ได้รับการแปลแล้ว 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย โดยได้รับการสนับสนุน จากองค์กรระดับสากล ต่างๆ เช่น UN, EU และบริษัทข้ามชาติ เช่น British petroleum, Nokia และอื่นๆ

องค์ประกอบของแบบทดสอบ    

ICDL จะคลอบคลุมเนื้อหาในหมวดต่างๆ รวมทั้ง7 วิชา (Modules) ดังต่อไปนี้

 1. หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(Concepts of Information Technology)
 2. การใช้คอมพิวเตอร์และการจัดการไฟร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์(Using the Computer and Managing File)
 3. โปรแกรมประมวลคำ(Word processing)
 4. โปรแกรมตารางคำนวณ(Spreadsheets)
 5. โปรแกรมฐานข้อมูล(Databases)
 6. โปรแกรมการนำเสนอ(Presentations)
 7. สารสนเทศ และการสื่อสาร(Information and Communication)

      การรับประกาศนียบัตรทำได้ 2 แบบ คือการทดสอบเพื่อผ่าน 4 วิชา (Modules) จาก 7 วิชาเพื่อจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นต้น หรือทดสอบเพื่อผ่านครบ 7 วิชา (Modules) เพื่อได้รับใบประกาศฯฉบับสมบูรณ์

ICDL เหมาะกับใครมั่ง ?

      ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย จากทุกแวดวงการทำงาน สำหรับผู้เข้าทำงานใหม่  หรือทำงานที่บ้าน โดยไม่จำกัดความสามารถ

จะสอบ ICDL ได้อย่างไร      

หากคุณมีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และความมั่นใจที่จะสอบเทียบความรู้

ICDL Test คือทางเลือกที่เหมาะกับคุณ

ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล

—————————————————————————

หากทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์มีข้อจำกัดแต่สนใจอยากจะทดสอบเทียบความรู้

การฝึกอบรมเพิ่มทักษะคือทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ

ICDL Test คือทางเลือกที่เหมาะกับคุณ

ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล

——————————————————————————

      บุคคลทั่วไป สามารถลงทะเบียน และทดสอบความรู้ ได้ที่ศูนย์ ทดสอบ ICDL ที่ไดัรับการรับรองทั่วประเทศ

การลงทะเบียนเรียนและรับรองการทดสอบ

     การทดสอบเป็นแบบเก็บสะสมคะแนน ผ่านวิชาใดแล้ว ไม่ต้องสอบซ้ำ ผลการสอบผ่าน สะสมไว้ได้ภายในระยะเวลา3 ปี นับจาการทดสอบครั้งแรก การทดสอบเพื่อทดสอบ ICDL จะสามารถทำได้โดยการลงทะเบียน ในชุดการสอบเหล่านี้

ICDL start packห

 • การสอบ 5 ครั้ง*
 • การประเมินผล 4 ครั้ง**
 • ทดสอบเพื่อผ่าน 4 วิชา (Modules) จาก 7 วิชา

ICDL Full Pack

 • การสอบ 9 ครั้ง*
 • การประเมินผล 7 ครั้ง**
 • ทดสอบเพื่อผ่าน 7 วิชา (Modules)

*การสอบ (Testing) หมายถึงการสอบจริงที่จะมีการบันทึกข้อมูลลงใจฐานข้อมูลเพื่อสามารถออกใบประกาศนียบัตรได้
**การประเมินผล (Assessment) หมายถึง การทดสอบพื่อให้ทราบระดับความสามารถของตนเอง เป็นการเตรียวตัวเพื่อการสอบจริง

ประโยชน์ของICDL

 • เป็นการวัดความสามรถในระดับสากล
 • พิสุจน์ความสามารถในการทำงาน
 • ใบเบิกทางสู่การศึกษา IT  ขั้นสูง
 • เพิ่มศักยภาพและแรงจูงใจแก่ตนเอง

สำหรับองค์กร

 • จัดระเบียบทักษะทางคอมพิวเตอร์
 • เป็นเกณฑ์ในการรับคนเข้าทำงาน และการพัฒนากำลังคน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • เพิ่มความมั่นใจในการลงทุนทาง IT
 • สร้างความเข้มแกร่งให้กับองค์กรโดยรวม

สำหรับสังคม

 • ประตูสู่สังคมอินเตอร์เน็ต และข่าวสาร
 • ลดช่องว่างแห่งการเรียนรู้
 • เพิ่มศักยภาพในการใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
 • เพิ่มคุณภาพงานและการฝึกอบรม

      ในโลกยุคใหม่ ประชากรต้องรู้จัการใช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเกือบจะทุกเรื่องของการใช้ชีวิตและการทำงาน ICDL จะเป็นเครื่องมือแสดงให้ทราบถึงทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้น ว่าอยู่ระดับใด อย่างชัดเจนมีการจำแนก ระดับความสามารถกันอย่างเอียด เป็นหลักประกันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าเพื่อการประกอบอาชีพหรือในชีวิตส่วนตัว

       ICDL ช่วยเพิ่มโอกาศ ในการสมัครงาน และการศึกษาต่อ เป็นสิ่งเติมเต็มช่องว่างในใบประวัติ และการพัฒนาอาชีพของผู้เข้ารับการทดสอบ ท่านจะมั่นใจได้ว่า ICDL เป็นใบประกาศฯ ที่มีคุณภาพที่ยากจะหาเทียบเท่า ในลักษณะเดียวกัน

 

 


 

Copyright © 2007. SpringBoard For Asia Foundation all rights reserved